Estate planning

Estate planning is het treffen van fiscale en juridische regelingen tijdens leven en bij overlijden zodat (familie)vermogen zoveel mogelijk behouden blijft en conform uw wensen overgaat naar een volgende verkrijger. Die verkrijger kan uw familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling). Waar moet u allemaal op letten? En wat komt er om de hoek kijken bij het vastleggen van uw wensen?

De overgang kan op meerdere momenten in uw leven en op verschillende manieren spelen. Denkt u bijvoorbeeld aan trouwen, de geboorte van (klein)kinderen, echtscheiden, opvolging van uw onderneming of een overlijden. Onze adviseurs estate planning begeleiden u en gaan graag in gesprek met u over:

 • huwelijkse voorwaarden en testamenten
 • schenken en andere vormen van vermogensoverheveling bij leven
 • bedrijfsopvolging, door middel van schenking of verkoop, binnen of buiten uw familie
 • fiscale gevolgen bij echtscheiding
 • de afwikkeling van nalatenschappen

Onze estateplanningspecialisten adviseren zowel ondernemers als particulieren. Estate planning is niet alleen iets voor aanzienlijke vermogens. Ook bij relatief kleine vermogens is van belang wie de opvolgende verkrijger moet worden en kan er regelmatig erfbelasting bespaard worden. Als u een onderneming heeft, moet u tijdig besluiten op welke wijze de onderneming te zijner tijd het beste kan overgaan op familie of derden. 

Erven en schenken

Bij erven of schenken is de kans groot dat hierover belasting moet worden betaald. Maar iedere regel kent een uitzondering. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van situaties en bedragen waarvoor dit geldt. Voor advies op maat kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs. Op deze pagina gaan we verder in op twee specifieke vormen van estate planning, namelijk de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

De schenkingsvrijstelling en de BOR zijn vastgelegd in complexe regelgeving. De regelingen schetsen wij hierna op hoofdlijnen. De beoordeling of de BOR of schenkingsvrijstelling in uw situatie van toepassing is, is in de praktijk vaak lastig. Elke situatie is uniek is en vereist maatwerk.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Bent u van plan uw kinderen, neven of nichten of anderen een financiële steun in de rug te geven? Voor schenkingen in verband met een eigen woning geldt sinds 1 januari 2017 een schenkingsvrijstelling van €100.000.

Er is een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

 1. De verkrijger is tussen de 18 en 40 jaar
 2. Het verkregen bedrag moet vóór de 40ste verjaardag van de verkrijger worden aangewend voor:
      - aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning
      - aflossing van de eigenwoningschuld
      - aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning
      - afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
 3. De besteding van de schenking mag in (maximaal) drie opeenvolgende kalenderjaren plaatsvinden.

De verkrijger hoeft geen familie van de schenker te zijn. De vrijstelling van €100.000 geldt per verkrijging van dezelfde schenker. Het is dus mogelijk dat een verkrijger meerdere keren een beroep doet op de vrijstelling van €100.000 (namelijk als hij van verschillende personen een schenking ontvangt in verband met de eigen woning).

(Ingewikkelde) overgangsregeling
De schenkingsvrijstelling eigen woning is in de afgelopen jaren diverse malen gewijzigd. Mede daarom bestaat er een overgangsregeling voor kinderen die van hun ouders al een keer een schenking ten behoeve van de eigen woning hebben ontvangen. In onze flyer hebben we de overgangsregeling schematisch weergegeven.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De BOR bestaat uit twee faciliteiten bij het vererven of schenken van ondernemingsvermogen. Ondernemingsvermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit de bezittingen en schulden van een IB-onderneming of uit aanmerkelijkbelangaandelen in een ondernemende BV.
De inkomstenbelastingclaim die rust op het ondernemingsvermogen mag onder voorwaarden worden doorgeschoven naar de verkrijgers. Daarnaast geldt een voorwaardelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting die is verschuldigd over de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen. De faciliteiten gelden alleen voor zover er ondernemingsvermogen vererft of wordt geschonken.

Uitstelregeling inkomstenbelasting
De schenker of erflater kan de inkomstenbelastingclaim over het ondernemingsvermogen doorschuiven naar de verkrijgers, voor zover de claim betrekking heeft op ondernemingsvermogen. Wel moet nog aan enkele voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde, die alleen bij een schenking geldt, is dat de verkrijger ten minste 36 maanden voorafgaande aan de schenking werkzaam moet zijn geweest bij de geschonken onderneming.

De faciliteit in de inkomstenbelasting is een uitstelfaciliteit. Als de verkrijger de onderneming verkoopt, zal hij moeten afrekenen.

Voorwaardelijke vrijstelling schenk- en erfbelasting
Als u een onderneming erft (of krijgt geschonken), wordt over de waarde van de onderneming erfbelasting (schenkbelasting) geheven. Die waarde is voor 83% tot 100% vrijgesteld, voor zover die waarde betrekking heeft op ondernemingsvermogen. Het gaat om een voorwaardelijke vrijstelling. Als de verkrijger binnen vijf jaar na de verkrijging de onderneming verkoopt of staakt, is de schenk- of erfbelasting alsnog verschuldigd. Een van de andere voorwaarden is de bezitstermijn van de onderneming voorafgaande aan de schenking of vererving. Voor de schenker geldt een bezitstermijn van vijf jaren en voor de erflater van één jaar.

De faciliteit voor de schenk- en erfbelasting leidt daadwerkelijk tot minder belastingheffing, mits de voortzettingseis in acht wordt genomen (en niet slechts tot uitstel van belastingheffing). In onze flyer bedrijfsopvolgingsregeling hebben we enkele voorbeelden opgenomen indien aandelen in een ondernemende BV vererven of worden geschonken.

Advies estate planning

In een gesprek inventariseren we uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Wij stellen een ‘estate-planningsadvies op maat’ voor u op. Met behulp van dit advies kunt u met inachtneming van alle persoonlijke, juridische en fiscale aspecten een verantwoorde keuze maken. Wij helpen u – waar mogelijk – bij de uitvoering van uw beslissingen.

Actueel

Zijn er ontwikkelingen en belastingmaatregelen die er wellicht om vragen uw koers te veranderen? Of zijn er wetswijzigingen die doen blijken dat u nog eens goed naar uw huidige positie moet kijken? In onze nieuwsberichten houden wij u op de hoogte van de laatste actualiteiten.

Nieuw huwelijksvermogensrecht: redelijke vergoeding in huwelijksgemeenschap bij ondernemingsvermogen

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Lees hier over de gevolgen ervan.

Bekijk dit nieuws

Aangepaste tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven en de vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting weer aangepast. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Bekijk dit nieuws

Mogelijkheden bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding

In uw huwelijksvoorwaarden kan zijn opgenomen dat u en uw echtgeno(o)t(e) jaarlijks het overgespaarde inkomen onderling moeten verrekenen. Wat als u in het verleden niet jaarlijks heeft verrekend?

Bekijk dit nieuws

Erfbelasting besparen met een flexibel testament

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld op grond van de zogenoemde wettelijke verdeling. Door een testament op te stellen met meerdere mogelijkheden tot verdeling, creëert u flexibiliteit.

Bekijk dit nieuws

Gevolgen van vertraging bij de fiscus voor nabestaanden

Computerproblemen Belastingdienst en de gevolgen voor de erfgenamen. Lees meer hierover!

Bekijk dit nieuws

Uitgaven zakelijk of privé?

Als ondernemer of dga privékosten betalen via de bankrekening van de onderneming of de BV? Controleer of privé-uitgaven niet ten laste van de winst worden geboekt.

Bekijk dit nieuws

Wijziging schenk- en erfbelasting bij aangaan huwelijk

De voorgestelde wijziging moet leiden tot meer rechtszekerheid en tot beperking van mogelijkheden tot belastingplanning.

Bekijk dit nieuws
Auto stuur

Prinsjesdag 2017: overige fiscale maatregelen

Blijf op de hoogte van de laatste fiscale maatregelen. Lees hier meer over de bekendmakingen op Prinsjesdag 2017.

Bekijk dit nieuws
Schenk- en erfbelasting 2

Prinsjesdag 2017: schenk- en erfbelasting

Op Prinsjesdag 2017 zijn ook maatregelen met betrekking tot schenk- en erfbelasting bekend gemaakt. Wat kunt u verwachten?

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Hoe voorkom je dat je dood ook het einde is van je bedrijf?

Hoe kun je gebruikmaken van het bv-recht om de opvolging van je familiebedrijf zo soepel mogelijk te laten verlopen?

Hoe kunnen wij u verder helpen?