Transfer pricing
Onderdeel van:

Internationaal ondernemen

Transfer pricing

Heeft u meerdere vennootschappen of bent u met uw onderneming in meerdere landen actief? In een dergelijke situatie kan het voorkomen dat u niet alleen externe klanten heeft, maar ook interne klanten (uw eigen vennootschappen). U bent dan zowel nationaal als internationaal wettelijk verplicht om de gehanteerde prijzen en overige condities voor het onderling gebruik van diensten, goederen of rechten van uw vennootschappen goed te onderbouwen. Dit wordt ‘transfer pricing’ genoemd (ook wel: ‘interne verrekenprijzen’).

Wanneer u over de landsgrenzen onderneemt, nemen uw verplichtingen tegenover belastingautoriteiten in verschillende landen toe. Het is belangrijk om uw kosten en opbrengsten – en daarmee de prijzen van goederen, diensten en rechten – op een juiste wijze toe te rekenen aan de landen waarin u bent gevestigd.

Het belang van transfer pricing

Zonder goede transfer pricing-documentatie kunt u namelijk geconfronteerd worden met sancties en langdurige discussies met verschillende belastingautoriteiten. Daarom is het van groot belang om de interne verrekenprijzen die binnen uw onderneming worden gehanteerd goed en consistent vast te leggen. Een slechte strategie en/of het ontbreken van een documentatie kan leiden tot nadelige consequenties, namelijk omkering van de bewijslast bij discussies met de belastingautoriteiten en eventuele dubbele belastingheffing over uw winst.

Voordelen transfer pricing

De juiste toepassing van transfer pricing kan u ook iets opleveren. Kosten, winsten en risico’s op de juiste manier verdelen over uw vennootschappen kan leiden tot een fiscaal voordeel, in casu een lagere overall belastingdruk voor uw onderneming.

Belasting internationale vestigingen

Ieder land hanteert andere belastingtarieven. Heeft u meerdere vestigingen in verschillende landen, dan lijkt het in eerste instantie gunstiger om zoveel mogelijk winst toe te rekenen aan de vestiging in het land met een zo laag mogelijk belastingtarief. Andersom zou dit een toerekening van een zo laag mogelijke winst aan een land met een hoog belastingtarief betekenen. Hierbij is het van groot belang om een aantal regels in acht te nemen:

 • Arm’s length beginsel
  Al uw ondernemingen binnen eenzelfde groep dienen onderlinge transacties tegen zakelijke prijzen uit te voeren. Ofwel: prijzen die een onafhankelijke onderneming ook zou hanteren. Uw beide ondernemingen streven hierbij naar het behalen van eigen voordeel. Ofwel: geen van uw ondernemingen mag zich bewust een voordeel laten ontgaan ten gunste van de ander.
 • OESO transfer pricing richtlijnen
  In deze richtlijnen (‘transfer pricing guidelines’) staat nauwkeurig beschreven hoe u bovengenoemd beginsel dient toe te passen binnen uw ondernemingen. 

Nieuwe wetgeving transfer pricing sinds 2016

Eind 2015 heeft de Eerste Kamer aanvullende wetgeving met betrekking tot transfer pricing aangenomen. Dit heeft grote gevolgen voor internationale ondernemingen met één of meer vennootschappen of vaste inrichtingen in het buitenland.

Wat betekent de nieuwe wetgeving voor u?

Per 1 januari 2016 gelden voor grotere internationaal opererende bedrijven zwaardere transfer pricing documentatievereisten. Met betrekking tot de documentatieverplichtingen en het vastleggen van groepsinformatie wordt er vanaf 1 januari 2016 onderscheid gemaakt op basis van de geconsolideerde groepsomzet. Het onderscheid op basis van de geconsolideerde groepsomzet ziet er als volgt uit:

 • Transfer pricing bij groepsomzet tot 50 miljoen euro
  Behoort uw vennootschap of vaste inrichting tot een groep met een geconsolideerde groepsomzet van minder dan 50 miljoen euro? Dan is er in 2016 ten opzichte van de bestaande fiscale verplichtingen op het gebied van transfer pricing regeling niets veranderd. Wel toont de nieuwe wetgeving aan dat transfer pricing een onderwerp is dat meer en meer de aandacht heeft van de Belastingdienst. Het is dan ook raadzaam om na te gaan of uw vennootschap voldoet aan de sinds 2002 bestaande wetgeving. Uit de praktijk blijkt dat vaak niet aan de wettelijke minimum vereisten voor aanwezigheid van transfer pricing documentatie wordt voldaan.
 • Transfer pricing bij groepsomzet van 50 tot 750 miljoen euro
  Behoort uw vennootschap of vaste inrichting tot een internationale groep met een geconsolideerde groepsomzet van meer dan 50 miljoen euro? Dan bent u verplicht om een groepsdossier en een lokaal dossier op te stellen. In het groepsdossier dient u voor uw vennootschap of vaste inrichting een overzicht te geven van de ondernemingsactiviteiten, inclusief de aard van de bedrijfsactiviteiten, de algehele verrekenprijsgedragslijn en de wereldwijde allocatie van inkomsten en economische activiteiten. In het lokale dossier dient u vervolgens – per belastingplichtige – specifieke informatie op te nemen die de zakelijkheid van de beloningen van de relevante intra-groepsactiviteiten inzichtelijk maken. Het groepsdossier en lokaal dossier dienen in de administratie van de betrokken vennootschap of vaste inrichting aanwezig te zijn.
 • Transfer pricing bij groepsomzet vanaf 750 miljoen euro
  Behoort uw vennootschap of vaste inrichting tot een internationale groep met een geconsolideerde groepsomzet van meer dan 750 miljoen euro? Dan dient u ieder jaar een landenrapport aan de belastingdienst beschikbaar te stellen. In dit rapport dient u – per land waarin de groep actief is –informatie te verstrekken om de belastingautoriteiten in de diverse landen in staat te stellen te beoordelen of er sprake is van een substantieel transfer pricing risico. Zo’n landenrapport hoeft in principe maar in één land te worden ingediend. Daarnaast dienen alle onderdelen van uw groep aan een aantal administratieve verplichtingen te voldoen. Onder andere het melden aan de belastingautoriteiten welke entiteit (en in welk land) het landenrapport zal indienen.

Heeft u vragen over transfer pricing?

Wij zijn bekend met de gang van zaken binnen verschillende bedrijfstypen, van corporates tot mkb. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het documenteren en optimaliseren van de interne verrekenprijzen. Zo voorkomt u onnodige kosten en risico’s. Onze aansluiting bij Baker Tilly International biedt uitstekende mogelijkheden om uw transfer pricing-documentatie in verschillende belastingjurisdicties gecoördineerd te laten opstellen en/of beoordelen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Flyer Transfer Pricing documentatie verder gereguleerd

 

Laatste ontwikkelingen op het gebied van Transfer Pricing

Zijn er wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot Transfer Pricing? Of andere zaken die u als internationaal ondernemer moet weten? Aan de hand van nieuwsberichten en publicaties informeren wij u hierover. In onze adviesgesprekken lichten we dit graag meer toe. 

Country-by-Country rapport 2016 en notificatie voor boekjaar 2017 indienen vóór 31 december 2017

Country-by-Country rapport 2016 en notificatie voor boekjaar 2017 indienen vóór 31 december 2017

Indien u niet tijdig de rapportage indient, kunt u – indien sprake is van opzet of grove schuld – geconfronteerd worden met een forse boete.

Bekijk dit nieuws
Belastingverdragen wijzigen door MLI

Belastingverdragen wijzigen door MLI

In de komende jaren wordt waarschijnlijk een flink aantal belastingverdragen aangepast. Mogelijk effect op uw toekomstige belastingpositie!

Bekijk dit nieuws
Onderbouw de zakelijkheid van intercompany leningen en garantstellingen

Onderbouw de zakelijkheid van intercompany leningen en garantstellingen

De onderbouwing kan worden verkregen door het bepalen van de kredietwaardigheid (credit-rating) en het berekenen van een daarbij behorende zakelijke rente.

Bekijk dit nieuws
Country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie OESO-regels door andere landen

Country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie OESO-regels door andere landen

Op een Nederlandse groepsentiteit rust (onder bepaalde voorwaarden) niet langer de verplichting om het landenrapport te verstrekken aan de inspecteur.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws
Belastingadvies zakelijk | Baker Tilly Berk

Transfer pricing: voldoet u aan de geldende wetgeving?

Weet welke eisen er door de Belastingdienst worden gesteld, om een eventuele boete te voorkomen.

Bekijk deze publicatie

Country-by-Country report notificatieverplichting uitgesteld!

De reden voor dit uitstel is dat op 31 december 2016 nog niet met alle landen de uitwisseling van CbC-rapporten geregeld zal zijn.

Bekijk dit nieuws

Deadline notificatie Nederlandse belastingdienst wie Country-by-Country report gaat indienen nadert

Heeft u - indien nodig - zich al aangemeld?

Bekijk dit nieuws

Nieuwe transfer pricing documentatieverplichtingen

Per 1 januari 2016 gelden voor internationaal opererende bedrijven zwaardere transfer pricing documentatievereisten.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Van creatief idee naar wereldmerk: hoe doe je dat?

Het kostte Gemma Broekhuis slechts een paar jaar om haar product in 38 landen op de markt te brengen. Hoe heeft zij dit in zo'n korte tijd bereikt?

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Patrick van Leeuwen
Patrick van Leeuwen Senior manager tax advisory 06 15 00 32 72

"Transfer Pricing is voor mij geen doel, maar een middel; het benodigde overleg met de klant leidt vaak tot verbeterkansen waardoor voldoen aan een compliance verplichting tevens tot een besparing voor de klant kan leiden."