Kwaliteit
Onderdeel van:

Over Baker Tilly Berk

Kwaliteit

Het begrip kwaliteit kent vele nuanceringen, maar wat is kwaliteit? En als over dit begrip overeenstemming bestaat, hoe moet borging ervan dan worden ingericht en uitgevoerd? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat is in onze branche de afgelopen jaren steeds gebleken. Vertrouwen en kwaliteit gaan hand in hand en dus is het ons er alles aan gelegen om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Kwaliteit is daarmee het fundament van onze dienstverlening en van de vertrouwensrelatie die wij met onze klanten en het maatschappelijk verkeer opbouwen.

Onze merkwaarden, zoals uitgewerkt in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit. Immers, essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Naar onze klanten, naar de maatschappij én naar elkaar. Ook uit het cultuuronderzoek, dat mede naar aanleiding van het rapport ‘In het publiek belang’ is gehouden, komt naar voren dat kwaliteit van groot belang is voor ons als organisatie, zowel intern als extern.

In het najaar van 2014 is het rapport ‘In het publiek belang’ van de werkgroep toekomst accountantsberoep verschenen met daarin 53 door de sector zelf voorgestelde maatregelen ter versterking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. Baker Tilly Berk heeft als lid van de stuurgroep actief bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport.

Baker Tilly Berk onderschrijft de maatregelen in het rapport en heeft de implementatie daarvan met kracht en voortvarendheid ter hand genomen, waarbij voor alle maatregelen, waar dat van toepassing is, een plan van aanpak en tijdpad voor de invoering is bepaald.

De overgang naar de nieuwe governance structuur heeft een grote impact en een verantwoorde en gedragen overgang kost tijd. We voeren de maatregelen met kracht in, echter we ervaren het gegeven tijdspad als kort. Toch liggen we nagenoeg op schema met de invoering van de maatregelen. De actuele stand van zaken is te vinden in de Monitor Publiek Belang op de website van de NBA.

De AFM heeft in de periode mei 2016 tot en met oktober 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie en borging van de verbetermaatregelen. Wij zullen de realisatie en voortgang communiceren via onze website.

Binnen onze organisatie wordt de kwaliteit mede bepaald door de afdelingen Compliance en Vaktechniek. De afgelopen periode is geïnvesteerd in versterking en uitbreiding van deze afdelingen, hetgeen ook in de toekomst zal plaatsvinden om invulling te kunnen en blijven geven aan de ontwikkelingen in de praktijk.

Raad van Commissarissen

Baker Tilly Berk is in transitie. Dit geldt ook voor zijn toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen (RvC). Eén van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ ziet toe op de installatie van een geheel uit externe leden bestaande Raad van Commissarissen (RvC). De overgang naar een volledig externe RvC is impactvol en kost tijd. In 2016 en 2017 bestond de RvC nog uit twee interne en twee externe leden. Per 1 januari 2018 bestaat de RvC uit drie externe leden.

Meer lezen over kwaliteit

Bekijk ons transparantieverslag en jaarverslag, de gedrags-lijnen en lees meer over het klanttevredenheidsonderzoek.

Transparantie- en jaarverslag

Gedragslijnen

Klanttevredenheids- onderzoek

AFM Dashboard

Nieuws over Baker Tilly Berk

Onze organisatie is volop in beweging. Dat geldt ook voor het speelveld waarin wij ons begeven. Regelmatig is er nieuws te melden. Persberichten en nieuws over Baker Tilly Berk of uit het internationale netwerk waar wij deel van uit maken leest u hiernaast.

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra | Baker Tilly Berk

"Wordt wat op schrift is vastgelegd in de praktijk ook uitgevoerd?“

De voorzitter van de Raad van Commissarissen Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra aan het woord over kwaliteit, besturen en toezicht houden.

Bekijk deze publicatie
action-blue-diver-863988 (1).jpg

"De belangrijkste toets moeten wij zelf zijn"

Beter willen worden betekent onder andere dat je jezelf goed moet kennen en moet kunnen analyseren. Lees de blog van bestuurslid Marcel Huisman.

Bekijk deze blog
Drie nieuwe partners bij Baker Tilly Berk

Drie nieuwe partners bij Baker Tilly Berk

David Zijlmans, Maurice van Slooten en Aloys Vonk toegetreden tot partnercorps.

Bekijk dit persbericht
Baker Tilly Berk benoemt Anneke van Zanen-Nieberg RA als bestuursvoorzitter

Baker Tilly Berk benoemt Anneke van Zanen-Nieberg RA als bestuursvoorzitter

Algemeen directeur Audit Dienst Rijk stapt over naar accountantspraktijk.

Bekijk dit persbericht
BNR & Baker Tilly Berk verkennen The Next Step van groei

BNR & Baker Tilly Berk verkennen The Next Step van groei

Baker Tilly Berk en BNR verkennen de uitdagingen van ondernemers in de volgende fase van hun bedrijf.

Bekijk dit nieuws

Reactie op AFM onderzoek OOB-accountantsorganisaties

Baker Tilly Berk zet uitvoering en implementatie verbetermaatregelen onverminderd door.

Bekijk dit persbericht
Baker Tilly Berk werft externe bestuursvoorzitter

Baker Tilly Berk werft externe bestuursvoorzitter

Arno van der Heijden treedt met ingang van 1 juli 2017 af als bestuursvoorzitter. De wervingsprocedure voor externe bestuursvoorzitter is gestart.

Bekijk dit persbericht
Ctrl | Audit | Baker Tilly Berk

Mindset: Audit Innovation

Als organisatie zoeken we continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in onze digitale samenleving.

Bekijk deze blog
Omzet Baker Tilly Berk 2016 stijgt met 7% naar € 90,7 miljoen

Omzet Baker Tilly Berk 2016 stijgt met 7% naar € 90,7 miljoen

In alle service lines is in 2016 omzetgroei gerealiseerd, de groei in de auditpraktijk en in de advisering waren het sterkst.

Bekijk dit persbericht

Hoe kunnen wij u verder helpen?