In control op bedrijfsvoering
Onderdeel van:

Bedrijfsvoering

In control op bedrijfsvoering

De gemeentelijke begroting is omvangrijk. Niet alleen in bedragen, maar vooral in diversiteit van taakvelden en processen. Het is een hele klus om de bedrijfsvoering op orde te brengen en te houden. Zeker in tijden van nieuwe taken, economische conjunctuur-veranderingen en demografische ontwikkelingen. Om goed te kunnen sturen op beleid en inhoud is een adequate organisatie en betrouwbare informatievoorziening van groot belang. De vraagstukken op het terrein van uw bedrijfsvoering kunnen legio zijn. Een juiste mix van bewezen concepten en maatwerk voor uw organisatie helpen u om verder in control te komen.

Collegemededeling rechtmatigheid

Gedurende het jaar wilt u zekerheid hebben over de kwaliteit van interne financiële-, sturings- en verantwoordingsinformatie. Het college moet immers kunnen voldoen aan ‘interne controle’ verplichtingen en op termijn een onderbouwde bestuursverklaring over rechtmatigheid kunnen geven aan de raad. Bent u in control? Wat moet u nog doen om zo’n rechtmatigheidsverklaring te kunnen geven? Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat uw inkoop- en facturatieproces op orde is en dat u uw contracten en overeenkomsten met leveranciers op een doeltreffende manier beheerd. Wij helpen u om uw processen en IC-functie daarop in te richten. Wij beoordelen of de meest relevante risico’s effectief worden beheerst door uw organisatie, en besteden daarbij aandacht aan de elementen cultuur/gedrag, organisatie/beleid, processen en systemen (inclusief data analyse) . Waar nodig doen wij praktische aanbevelingen om te komen tot verbeterde beheersing en interne controle.

Begroten met grip op risico’s

Het grondbedrijf is van oudsher een groot risicodossier in de gemeentelijke begroting. Het sociaal domein is daar inmiddels bijgekomen. Maar ook verbonden partijen kennen soms verborgen risico’s.

Heeft u voldoende inzicht in deze risico’s en kunt u deze op een begrijpelijke wijze communiceren in uw P&C-producten? Leidt de risicoanalyse ook tot risicomanagement en stuurt u daar voldoende op? Voelt de raad voldoende comfort bij dit risicomanagement? Met onze uitbereide ervaring in gemeentelijke bedrijfsvoering én in de beleidsdomeinen helpen wij u om grip te krijgen op uw risico’s. Wij ontwikkelen normenkaders en systematieken voor risicoanalyse en risicomanagement, die passen bij uw gemeente. Niet alleen voor uw eigen beleidsterreinen, maar ook voor verbonden partijen. Bijvoorbeeld door het op maat maken van de uitgebreide Leidraad Governance 2017 van gemeente Rotterdam voor middelgrote gemeenten. Wij vertellen er u graag meer over.

Audit readiness

Recente wijzigingen op de verslaggevingsregels door de commissie BBV roepen in de praktijk soms vragen op. Denk aan notitie Gondexploitatie 2016, de notitie Faciliterend Grondbeleid 2016, de notitie Overhead of de notitie Rente. Tijdens de interim gesprekken 2017 viel op dat wijzigingen nog niet altijd goed worden toegepast. Hoe zorgt u dat uw jaarrekening aansluit op de nieuwe regels en u bij de controle niet voor onaangename verrassingen komt te staan? Met onze quickscan ‘impact regelgeving BBV’ brengen wij eventuele hiaten en kansen voor u in beeld.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Ja, neem contact met mij op
Overheid | Baker Tilly

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Gemeenten akkoord met

Gemeenten akkoord met 'stroppenpot'

Rijk en VNG zijn een ‘stroppenpot’ overeengekomen van 200 miljoen euro voor gemeenten met een tekort over 2016 en 2017.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws