Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb
Onderdeel van:

Overheid

Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb

Bij de beoordeling van de Vpb-positie van uw gemeente zal bijzondere aandacht uitgaan naar het grondbedrijf. Niet in de laatste plaats omdat de financiële belangen rondom het grondbedrijf van groot belang zijn. Daarnaast leert onze ervaring dat de fiscale interpretatie van de cijfers van het grondbedrijf sterk kunnen afwijken van wat u bedrijfseconomisch gewend bent. Voor u en uw organisatie is het dan ook belangrijk grip te krijgen en te houden op de Vpb-positie van het grondbedrijf.

Quickscan grondbedrijf

Vanaf 1 januari 2016 is uw gemeente Vpb-plichtig voor zover sprake is van ondernemingsactiviteiten. Ook voor het grondbedrijf moet worden beoordeel of sprake is van een onderneming. U kunt de ondernemingstoets uitvoeren met behulp van de ‘QuickScan grondbedrijven’. Deze QuickScan gaat uit van de eindwaarde zoals gepresenteerd in meerjarenprognose(s) zoals door uw raad vastgesteld. Op deze eindwaarde worden enkele correcties uitgevoerd, de zogenoemde ‘evidente verschillen’. Een belangrijk onderdeel van deze ‘evidente verschillen’ is de toegerekende rente, in de boekwaarde en de toekomstige kasstromen.

Toerekening vreemd vermogen / financieringslasten

U zult gemerkt hebben dat de belastingdienst over het onderwerp van de toerekenbaarheid van totaalfinanciering (het vreemd vermogen van de gemeente) nog geen standpunten heeft ingenomen. De Staatssecretaris van Financiën heeft in de behandelingen van de wet aangegeven dat het niet voor de hand ligt om uit te gaan van de eigen financieringsverhoudingen (eigen vermogen/vreemd vermogen). Welke methode van toerekening wel zou moeten worden gehanteerd is niet gedeeld. Wellicht kunt u dan aansluiten bij de landelijk gemiddelde financieringsverhoudingen of toch de eigen verhoudingen.

Openingsbalans

Indien wordt geconcludeerd dat sprake is van een onderneming, dan zult u een openingsbalans moeten opstellen. Ten behoeve van deze openingsbalans moeten de Bouwgronden In Exploitatie (grex-en) worden gewaardeerd op marktwaarde. Ook hiervoor is een en ander ‘voorgeschreven’. In de ‘Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf’ van 6 november 2016 is hiervoor een netto contante waarde berekening geïntroduceerd.

Voor zowel de beoordeling of sprake is van een onderneming als de marktwaardeberekening van de grex-en kunnen wij u ondersteunen met ‘rekentools’ en als sparringpartner.

Overheid | Baker Tilly Berk

Up-to-date

Blijf met onze artikelen en publicaties op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Weet wat er speelt en pas - indien nodig - uw koers aan. Wij adviseren u hier graag bij.

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly Berk

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie

Ondernemerscollege

Veroorzaakt 3D-printen een nieuwe industriële revolutie?

Als het aan Douwe Bart Mulder van Printr ligt, zijn 3D-printers over tien jaar niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Hij laat zien waarom.

Douwe Bart Mulder

Bekijk alle colleges

Hoe kunnen wij u verder helpen?