Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb
Onderdeel van:

Overheid

Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb

Bij de beoordeling van de Vpb-positie van uw gemeente zal bijzondere aandacht uitgaan naar het grondbedrijf. Niet in de laatste plaats omdat de financiële belangen rondom het grondbedrijf van groot belang zijn. Daarnaast leert onze ervaring dat de fiscale interpretatie van de cijfers van het grondbedrijf sterk kunnen afwijken van wat u bedrijfseconomisch gewend bent. Voor u en uw organisatie is het dan ook belangrijk grip te krijgen en te houden op de Vpb-positie van het grondbedrijf.

Quickscan grondbedrijf

Vanaf 1 januari 2016 is uw gemeente Vpb-plichtig voor zover sprake is van ondernemingsactiviteiten. Ook voor het grondbedrijf moet worden beoordeel of sprake is van een onderneming. U kunt de ondernemingstoets uitvoeren met behulp van de ‘QuickScan grondbedrijven’. Deze QuickScan gaat uit van de eindwaarde zoals gepresenteerd in meerjarenprognose(s) zoals door uw raad vastgesteld. Op deze eindwaarde worden enkele correcties uitgevoerd, de zogenoemde ‘evidente verschillen’. Een belangrijk onderdeel van deze ‘evidente verschillen’ is de toegerekende rente, in de boekwaarde en de toekomstige kasstromen.

Toerekening vreemd vermogen / financieringslasten

U zult gemerkt hebben dat de belastingdienst over het onderwerp van de toerekenbaarheid van totaalfinanciering (het vreemd vermogen van de gemeente) nog geen standpunten heeft ingenomen. De Staatssecretaris van Financiën heeft in de behandelingen van de wet aangegeven dat het niet voor de hand ligt om uit te gaan van de eigen financieringsverhoudingen (eigen vermogen/vreemd vermogen). Welke methode van toerekening wel zou moeten worden gehanteerd is niet gedeeld. Wellicht kunt u dan aansluiten bij de landelijk gemiddelde financieringsverhoudingen of toch de eigen verhoudingen.

Openingsbalans

Indien wordt geconcludeerd dat sprake is van een onderneming, dan zult u een openingsbalans moeten opstellen. Ten behoeve van deze openingsbalans moeten de Bouwgronden In Exploitatie (grex-en) worden gewaardeerd op marktwaarde. Ook hiervoor is een en ander ‘voorgeschreven’. In de ‘Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf’ van 6 november 2016 is hiervoor een netto contante waarde berekening geïntroduceerd.

Voor zowel de beoordeling of sprake is van een onderneming als de marktwaardeberekening van de grex-en kunnen wij u ondersteunen met ‘rekentools’ en als sparringpartner.

Overheid | Baker Tilly

Up-to-date

Blijf met onze artikelen en publicaties op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Weet wat er speelt en pas - indien nodig - uw koers aan. Wij adviseren u hier graag bij.

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws
Beschikking Btw-compensatiefonds 2016: maak tijdig bezwaar

Beschikking Btw-compensatiefonds 2016: maak tijdig bezwaar

Gemeenten en provincies ontvangen vóór 1 juli 2017 de beschikking voor de bijdrage uit het Btw-compensatiefonds (BCF) voor het jaar 2016.

Bekijk dit nieuws
Voorkom belastingrente

Voorkom belastingrente

Bij oplegging van een aanslag inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) is de kans aanwezig dat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Veroorzaakt 3D-printen een nieuwe industriële revolutie?

Als het aan Douwe Bart Mulder van Printr ligt, zijn 3D-printers over tien jaar niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Hij laat zien waarom.

Douwe Bart Mulder

Bekijk alle colleges