Transformatie sociaal domein
Onderdeel van:

Sociaal Domein

Transformatie sociaal domein

Enkele jaren geleden bestond het beeld dat 2018 het jaar zou zijn waarin de decentralisaties afgerond waren en er sprake zou zijn van ‘business as usual’. Dat lijkt inmiddels niet reëel. De transitiefase is weliswaar afgerond, maar de transformatie in de zorg is nog steeds bezig. Eigenlijk zijn alle gemeenten in toenemende mate geïnteresseerd in het feit of de inzet van middelen ook geleid heeft tot het bereiken van doelstellingen in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Ook neemt de noodzaak toe om meer grip te krijgen op de financiële beheersing van deze grote kostenstroom. Met onderstaande diensten helpen wij u om in control te komen.

Procesoptimalisatie

Bij Jeugdzorg en Wmo ligt sinds 2015 de nadruk vooral op de continuering van de zorg. Wat daardoor vaak onderbelicht is gebleven is de inrichting van een efficiënt proces, vrij van overbodige administratieve lasten en gericht op verantwoording. Kunt u de kosten en de levering van de zorg op elk moment verantwoorden? Wij kunnen u daar bij helpen. Wij brengen met u het huidige proces van aanvraag tot uitbetaling in kaart en analyseren op welke wijze dit verbeterd kan worden. Wij doen praktische voorstellen voor het vastleggen van informatie, gericht op een effectieve verantwoording. Indien gewenst trainen of coachen wij uw medewerkers, zodat u weer in control bent en blijft.

Prognosemodellen

De besteding van middelen voor zorg en uitkeringen wordt vaak pas achteraf inzichtelijk en zorgen dan soms voor onaangename verrassingen. Laat staan dat het voorspellen van zorgkosten op de wat langere termijn voldoende comfort oplevert. Maar deze kosten hebben wel een stevige impact op uw begroting. Bovendien is goed inzicht in de bestedingen nodig om te kunnen schakelen tussen diverse niet geoormerkte budgetten. Het is dus zaak om voortdurend en het liefst realtime inzicht te krijgen in het feitelijke verloop van de bestedingen én om een goede prognose te hebben van de toekomstige vraag. In beide vraagstukken helpen wij u aan dit inzicht. Met data-analyse en dashboarding genereren we relevante informatie op een begrijpelijke manier. Voor de prognose kijken we met onze modellen verder dan de primaire data. We koppelen ook informatie uit andere domeinen om de voorspellingen te verrijken. Zo zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in het fysieke domein uiteindelijk ook van invloed op de vraag in het sociaal domein. Wij vertellen u er graag meer over.

Doelmatigheidsanalyse

Uit evaluaties van eerdere decentralisaties blijkt dat er nog weinig aandacht is voor doelmatigheid. Door de vele beleidswijzigingen is het bovendien voor gemeenten moeilijk om doelmatigheid te meten. Veel gemeenten geven aan dat zij vooral bezig zijn met zorgcontinuïteit, het verstrekken van uitkeringen en dat het lange-termijn-perspectief achterblijft. Maar wat is het effect van de euro’s die u in het kader van de uitvoering van uw beleid heeft besteed? Worden inwoners gelukkiger, en meer zelfredzaam? En hoe kunt u dat meten? Wij helpen u om uw beleidsuitgangspunten te vertalen in prestatie-indicatoren en om dit meetbaar te maken. Een goede basis om uw strategie te evalueren.

Verbeteren relatie zorgaanbieders en gemeenten

Gemeenten proberen in hun rol van opdrachtgever zo goed(koop) mogelijk in te kopen. Zorginstellingen zijn vooral gericht op het binnenhalen van contracten. Nieuwe rollen en spelregels tussen gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere private partijen maken het spel niet eenvoudiger. Hoe kunnen we niet alleen in kwantitatieve, maar vooral ook in kwalitatieve zin de relatie tussen vraag en aanbod verbeteren? Regelmatig en goed contact met leveranciers kan voordelen opleveren met betrekking tot de wijze van tijdige verantwoording, fraude preventie en de kwaliteit en afrekening van de geleverde zorg.

Met onze kennis helpen wij u om een netwerk te vormen en bouwen als ‘neutrale buitenstaander’ de brug tussen u en de verschillende zorgaanbieders. Daarbij staat de cliënt centraal en zoeken we samen naar passende en betaalbare zorg.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Ja, neem contact met mij op
Overheid | Baker Tilly

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Gemeenten akkoord met

Gemeenten akkoord met 'stroppenpot'

Rijk en VNG zijn een ‘stroppenpot’ overeengekomen van 200 miljoen euro voor gemeenten met een tekort over 2016 en 2017.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Gaan ondernemerschap en kwaliteit van zorg samen?

Marijke Horstink richtte Happy Nurse op; een frisse franchiseformule waarbij kwaliteit van de zorg écht voorop staat.

Marijke Horstink

Bekijk alle colleges