Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen
Onderdeel van:

Overheid

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Hiermee is uw organisatie Vpb-plichtig voor zover een onderneming wordt gedreven. Dat betekent onder andere dat u jaarlijks moet aantonen met welke activiteiten u geen onderneming drijft. Wellicht kan dit eenvoudiger door aan te tonen met welke activiteiten u wél een onderneming drijft.

Vennootschapsbelasting: wijziging in de systematiek

In een omgeving waarin u en uw organisatie worden geconfronteerd met de nodige veranderingen (denk aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wijzigingen in het BBV), is per 1 januari 2016 ook de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Al deze veranderingen hebben directe en indirecte impact op de werkzaamheden van u en uw collega’s. Niet uitgesloten is dat al deze veranderingen in meer of minder mate ook impact op elkaar hebben.

Vanaf 1 januari 2016 zult u jaarlijks in kaart moeten brengen met welke activiteiten uw organisatie (g)een onderneming drijft en/of voor welke activiteiten een vrijstelling van toepassing is. Immers, de systematiek rondom de vennootschapsbelasting van uw organisatie is gewijzigd van: niet Vpb-plichtig, tenzij. Naar Vpb-plichtig, tenzij.

‘Tenzij’ werd ingevuld door enkele specifiek in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 omschreven bedrijven, zoals nijverheidsbedrijven, of bij naam genoemde organisaties zoals ABN AMRO.

‘Tenzij’ wordt nu ingevuld door geïntroduceerde objectieve vrijstellingen voor onder andere overheidstaken en samenwerkingsverbanden.

‘Fiscaal level-playingfield’

De hiervoor omschreven wetswijziging is u mede opgelegd door de Europese Unie, maar komt ook voort uit het feit dat overheidsorganisaties steeds meer activiteiten zijn gaan ontplooien die ook door de markt (kunnen) worden uitgevoerd. Deze zogenoemde marktactiviteiten komen voort uit de wens van de Rijksoverheid om meer te gaan samenwerken (denk bijvoorbeeld aan dienstverleningsovereenkomsten voor de ICT-omgeving) of om ‘zelf de broek op te houden’. Een gevolg van deze ontwikkelingen is dat, op enkele terreinen, overheidsorganisaties zijn gaan concurreren met marktpartijen.

De hier besproken wetswijziging heeft dan ook ten doel om een ‘fiscaal level-playing field’ te bewerkstelligen. Voor een aantal activiteiten gelden vrijstellingen van de vennootschapsbelasting:

  1. overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden
  2. interne activiteiten en quasi-inbestedingsactiviteiten
  3. samenwerkingsverbanden
  4. dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s)

Voor gemeenten is gebleken dat het grondbedrijf een belangrijke activiteit vormt. Ondanks dat in de relevante notities van de Samenwerking Vpb Lagere Overheden (SVLO) wordt vermeld dat voor grondexploitaties geen (particuliere) markt is en dus wellicht geen sprake is van een ongelijk speelveld, worden veel gemeenten met deze activiteit toch Vpb-plichtig.

Wat staat u vanaf ‘heden’ onder andere te doen?

Dossier vorming
U dient een Vpb-dossier bij te houden. In dit dossier moet worden onderbouwd met welke activiteiten geen onderneming wordt gedreven en/of voor welke activiteiten een vrijstelling kan worden toegepast. Dit dossier kan door de belastingdienst worden gebruikt om te beoordelen of de (al dan niet) ingediende aangiften juist en zonder voorbehoud (met een materialiteit van € 1) zijn ingediend. Deze dossiers dienen ten minste zeven jaar te worden bewaard.

Uw Vpb-dossier kan te allen tijden door de belastingdienst worden opgevraagd om te komen tot een juiste aanslag. In het Vpb-dossier zullen in ieder geval de Vpb-aangiften worden opgenomen. Daarnaast zult u ook ingenomen standpunten en aan de aangifte onderliggende documenten in het Vpb-dossier opnemen. Indien u adviezen heeft ontvangen over de Vpb-positie van uw organisatie kan het verstandig zijn om hiervoor een apart adviesdossier aan te leggen. Dit dossier zal doorgaans minder toegankelijk zijn voor de belastingdienst. “U hoeft de belastinginspecteur niet wijzer te maken dan hij/zij al is.”

Jaarlijkse toetsing
In het dossier dat u heeft aangelegd zult u ook de jaarlijkse toets op de Vpb-positie van uw organisatie vastleggen. In feite zal deze toets vergelijkbaar zijn aan de toets die u, waarschijnlijk, heeft uitgevoerd voor de ‘nulmeting’ per 1 januari 2016. Naar verwachting zal de Vpb-positie van uw organisatie beperkt wijzigen. Veranderingen in activiteiten kunnen wel een direct effect hebben op de Vpb-positie van uw organisatie. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe activiteiten worden gestart, (deel)activiteiten worden afgesloten of wanneer sprake is van een reorganisatie van activiteiten.

Administratie vennootschapsbelasting
Gebleken is dat de ondernemerstoets veelal eerst wordt uitgevoerd op het ‘winststreven’. Immers, als uw organisatie met de activiteiten geen overschotten realiseert, kan van een onderneming (en dus Vpb-plicht) geen sprake zijn. In het kader van de jaarlijkse toetsing van de Vpb-positie is het dan belangrijk dat door de jaren heen zoveel mogelijk dezelfde activiteiten worden beoordeeld.

Waarschijnlijk heeft uw organisatie voor de btw aangiften al een ‘btw-labeling’ in de primaire administratie opgenomen. Indien naast deze btw-labeling een Vpb-labeling kan worden aangebracht, dan lijkt dat een zeer wenselijke situatie. Met een Vpb-labeling geeft u per grootboeknummer in de administratie aan tot welk(e) (cluster van) activiteit(en) dat grootboeknummer behoort. Deze labeling verandert in principe niet meer na de eerste opzet (hoewel onder andere nieuwe activiteiten en reorganisaties van activiteiten de labeling wel kunnen doen veranderen).

Het grote voordeel van zo’n labeling is dat grip wordt gekregen op de beoordeling van de Vpb-positie. De labeling stelt u onder andere in staat om:

  • Jaarlijks de zelfde activiteiten te beoordelen (en mogelijk een trent te ontdekken?)
  • De volledigheid van uw beoordeling vast te stellen (de totalen moeten aansluiten bij de jaarrekening)
  • Nieuwe activiteiten en/of een reorganisatie van activiteiten wordt ‘in een oogopslag’ zichtbaar (dit heeft namelijk een wijziging van de labeling als gevolg)
  • De beoordeelde uitdraai is tegelijk de eerste vastlegging in uw Vpb-dossier
  • De beoordeelde uitdraai is, behoudens het grondbedrijf, de eerste input voor uw aangifte vennootschapsbelasting

Mogelijk bent u zelf uitstekend in staat om de Vpb-positie van uw organisatie in kaart te brengen en deze te beheren. Het kan ook zijn dat u hierbij ook opzoek bent naar een sparringpartner of een partner met meer uitvoerende ondersteuning. Wij helpen u hier graag bij.

Nieuws

Om u in deze veranderende wereld op koers te houden, maken wij aan de hand van artikelen en nieuwsberichten inzichtelijk van welke wetsveranderingen u op de hoogte moet zijn. Uiteraard kijken wij graag mee naar deze veranderingen en maken we de vertaalslag naar uw organisatie.

Concurreren en parkeren; zijn verschillende definities mogelijk?

Concurreren en parkeren; zijn verschillende definities mogelijk?

Een korte analyse van verschillende wetten die het begrip concurrentie (ogenschijnlijk) verschillend definiëren.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Prinsjesdag - wet

Prinsjesdag 2017: wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties

Op Prinsjesdag 2017 werd ook het wetsvoorstel Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling aangeboden. Wat kunt u verwachten?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Gaan succesvol ondernemen en duurzaam ondernemen samen?

Succesvol ondernemen en ook je steentje bijdragen aan de maatschappij? Het is eenvoudiger dan je denkt! Marga Hoek vertelt.